Uso didáctico da PDI


ENCERADO DIXITAL

O texto do que saquei estes modelos está na páxina http://www.peremarques.net/propuest.htm. Tamén está traducido ao galego na páxina de contidos da Xunta.
Centrados na actividade e iniciativa do profesorado
 • O profesor apoia as súas explicacións coa proxección de materiais dixitais, que poden ser de elaboración propia ou proceder de libros, internet... 
 • Realización de síntesis na clase. Ao introducir un tema novo o profesor pode facer unha presentación e ir preguntando ao alumnado sobre distintos aspectos do tema. Coas respostas e as aportacións do profesor díctase un esquema que un alumno copia no encerado. As pantallas copiadas pódense gardar no ordenador.
 • Realización de exercicios coa participación de toda a clase. Os exercicios poden ser actividades preparadas con programas como Jclic, LIM, Hot Potatoes...
 • Corrección colectiva de exercicios. É necesario ter un lector de documentos que poda proxectar no encerado o contido das libretas.
 • Presentación no encerado do blog da clase. Cada día un grupo de alumnos preparan un artigo no blog cun resumo do tratado na clase. Poden incluir imaxes, vídeos, enlaces... Coa axuda do EDI poden expoñer este artigo na aula.
 • Axuda en debates e dúbidas. Poden buscarse en internet recursos que axuden a resolver dúbidas e documentarse nos debates.
 • Chats e videoconferencias na clase.
 • Aplicacións específicas en educación especial. O EDI está especialmente indicado para netos con dificulatdes motoras por que poden utilizar o ordenador sen ratón nin teclado. Tamén para problemas visuales pola posibilidade de ampliar os caracteres.
Modelos centrados na actividade e iniciativa do alumnado
 • Os estudiantes buscan recursos e os explican coa axuda do encerado.
Expoñen os seus traballos na aula. Se son largos poden facer un resumo en cinco ou seis diapositivas.Tamén poden preparar materiais didácticos con programas como Jclic, Hot Potatoes, etc se previamente se explica o seu funcionamento.
 • En caso de traballos entre dous ou máis centros pode facerse una exposición conxunta por videoconferencia.
 • Lectura colectiva de periódicos, proxectando as noticias de interese sobre as que se debate na clase.
 • Debates con apoio multimedia. Pode usarse o EDI tanto para presentar materiais que axuden no debate como para presentar as conclusións preparadas ao rematalo.
 • Presentación do blog/wiki persoal de cada alumno, no que poden recoller traballos feitos por eles e/ou materiais que atopen para ampliar as materias vistas na clase.
 • Traballos colaborativos con wikis, por exemplo un diccionario multimedia que recolla o vocabulario da asignatura.

PDI - PARTES
Bandeja de rotuladores.
La bandeja de rotuladores consiste en cuatro ranuras para rotuladores identificadas por colores y una ranura para el borrador. Cada ranura tiene un sensor óptico para identificar cuándo se levantan los rotuladores o el borrador de sus ranuras.
Botones.
La bandeja tiene 3 botones.
El de la interrogación da acceso al menú de ayuda.
El del teclado nos proporciona un teclado virtual desde el que podemos actuar desde la pantalla.
El del ratón con el botón derecho marcado en negro hace que tras ser pulsado la próxima vez que toquemos la pantalla se ejecuta la misma función que hacer clic con el botón derecho del ratón. Esta opción no perdura y necesitamos pulsar el botón cada vez que queramos activar esta función.
Consejo.
En lugar de presionar el botón derecho del ratón, presiona y mantén en el área de la pantalla que quieres que el PC reconozca como botón derecho. Después de unos segundos de presionar y mantener el área, el Menú de botón derecho aparecerá.
Los rotuladores.
Para escribir sobre el escritorio, una imagen o aplicación, toma uno de los rotuladores de la bandeja y escribe en la pizarra.
Para escribir de un color diferente, toma otro rotulador. El reconocimiento de color viene de las ranuras de la bandeja y no de los rotuladores en sí. No obstante es aconsejable colocar cada rotulador en su respectiva ranura para evitar confusiones.
Para escribir notas.
Cuando se levanta un rotulador de la bandeja, aparece un borde alrededor del escritorio y se ejecuta la barra de herramientas flotante. El borde indica que se puede escribir en el escritorio y permanece hasta que el borrador y todos los rotuladores son devueltos a su posición y se toca la superficie de la pizarra.
http://platea.pntic.mec.es/jolall1/smart/